Zaloguj się Koszyk
32 476 48 95

Polityka Prywatności
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. dokłada wszelkich starań, aby poprawnie zrealizować obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Administratorem Danych Osobowych jest:
KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Ul. Mikołaja Reja 10
44-268 Jastrzębie-Zdrój
KRS: 0000233145

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu:
– zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
– wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
– tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron
Serwisu);
– ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty
elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego przez Użytkownika
elektronicznego biuletynu (newsletter).
– ewentualnego skorzystania z udostępnionego sklepu internetowego.

Obowiązki i informacje związane z RODO
Korzystanie z Serwisu nie jest obowiązkowe, a Użytkownicy udostępniają swoje dane dobrowolnie, wyłącznie jednak w wyżej opisanych celach. Odbiorcami Państwa danych związanych z w/w celami mogą być firmy świadczące na rzecz Spółki usługi teleinformatyczne oraz usługi kurierskie. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Każdy Użytkownik Serwisu (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do KS Jastrzębski
Węgiel z wnioskiem o:
– realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;
– sprostowanie danych osobowych;
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
– przeniesienie danych osobowych;
– wycofanie dobrowolnie wyrażonej zgody;
– sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Jastrzębskiego Węgla).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w wiadomości elektronicznej na adres administracja@jastrzebskiwegiel.pl W razie braku przetwarzania przez
Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną
usunięte niezwłocznie po weryfikacji wniosku.

Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji. Usługodawca
zastrzega sobie prawo do weryfikacji Wnioskującego w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Wniosek rozpatrywany jest przez KS Jastrzębski Węgiel bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku. KS Jastrzębski Węgiel
przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach skomplikowanych (tj. wymagających po stronie
Klubu dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany.

W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
– cel przetwarzania,
– kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
– odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
– ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
– międzynarodowych,
– planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe,
– sposób obliczania tego okresu,
– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich
– dostępnych informacji o ich źródle,
– zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych
– informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
– i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
– dotyczą.
– prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
– przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
– przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych
w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres email: administracja@jastrzebskiwegiel.pl Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie
poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez osobę dedykowaną do
ochrony danych osobowych w KS Jastrzębski Węgiel.

Pliki Cookies i logi systemowe
KS Jastrzębski Węgiel informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie je przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane te przetwarzane są przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Użytkownik korzystający z serwisu może odmówić wyrażenia zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy w przeglądarce internetowej skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach producenta przeglądarek, np.:

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych
funkcjonalności serwisu www.jastrzebskiwegiel.pl

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin