Zaloguj się Koszyk
32 476 48 95

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
Podstawy prawne:
       Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( z  późniejszymi  zmianami ),
        Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia  ( z  późniejszymi  zmianami ),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw Bezpieczeństwa, służby porządkowe  i służby  informacyjne,
Rozdział I 
Zakres obowiązywania
1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów piłki siatkowej organizowanych przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel  w sezonie 2023/2024, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej usytuowanej
w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 6.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:
a) sposób organizacji imprezy masowej;
b) obowiązki uczestników imprezy masowej;
c) warunki uczestnictwa;
d) uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e) zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.
3. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.
Rozdział II 
Sposób organizacji imprezy masowej
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową —
(tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia).
3. Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nieposiadającej karnetu, biletu jednorazowego, imiennego zaproszenia w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu.
4. Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.
Rozdział III 
Obowiązki uczestnika imprezy masowej
1. Uczestnik imprezy masowej  jest obowiązany:
a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na obiekt oraz dokument tożsamości;
b. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy masowej, zgodnie z posiadaną kartą wstępu, karnetem lub zaproszeniem;
c. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
d. stosować się do zarządzeń i poleceń Kierownika ds. Bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów — do wykonywania ich poleceń;
Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej
1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
a. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych lub poddania się badaniu na zawartość  alkoholu w wydychanym powietrzu,
c. znajdującej się w stanie wskazującym na  spożycie alkoholu, środków odurzających   i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
e. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.
2. Podczas imprezy masowej — zabrania się:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować
lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d. rzucania przedmiotami;
e. spożywania alkoholu, za wyjątkiem zakupionego w czasie i miejscu trwania imprezy (do 3,5%) oraz spożycia go w miejscach innych niż do tego wyznaczonych (antresola hali i wyznaczone sektory A1,A2,B1,B2, C2,D1,D2,E1,E2, F1(rzędy od I do  XII z miejscami od  59 do 70 w każdym rzędzie) F2 wraz z drogą dojścia do tych sektorów z wyłączeniem sektora C1,oraz część sektora zajmowanego przez akademię Talentów Jastrzębskiego Węgla tj. sektor F1(rzędy od I do XII miejsca od 71do 77 w każdym kolejnym rzędzie)
f. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu oraz używania e-papierosów na terenie hali widowiskowo – sportowej;
h. używania środków pirotechnicznych itp.
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi (toalety), zaśmiecania terenu hali widowiskowo-sportowej oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
k. Używania środków psychotropowych lub odurzających
4. Obowiązuje zakaz opuszczania imprezy masowej podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia imprezy masowej podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie nabyć bilet wstępu i poddać się podstawowym rygorem kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren imprezy.
5. Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu przy wyjściu A1.
6. Zabrania się wnoszenia na obiekt:
a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej
oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul
świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. spożywania alkoholu, za wyjątkiem zakupionego w czasie i miejscu trwania imprezy (do 3,5%) oraz spożycia go w miejscach innych niż do tego wyznaczonych (antresola hali i wyznaczone sektory A1,A2,B1,B2, C2,D1,D2,E1,E2, F1(rzędy od I do  XII z miejscami od  59 do 70 w każdym rzędzie) F2 wraz z drogą dojścia do tych sektorów z wyłączeniem sektora C1,oraz część sektora zajmowanego przez akademię Talentów Jastrzębskiego Węgla tj. sektor F1(rzędy od I do XII miejsca od 71do 77 w każdym kolejnym rzędzie)
d. zwierząt, za wyjątkiem psów — przewodników;
e. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g.  butelek lub puszek wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych ( powyżej 0,75 l oryginalnie zamknięte );
h. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub
dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez Internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
j. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie
wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
7. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: płyty boiska, budowli, pomieszczeń i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej
1.Uczestnik imprezy masowej  ma prawo:
a. przebywać na terenie Hali w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
b. w  nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie masowej (mecz ) wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach i wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub odpowiednie służby;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
b. składania skarg i wniosków;
Rozdział VI
Przepisy końcowe
1.Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a  w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy;
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
c. unieważnienia karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5.  Regulamin imprezy masowej — meczów piłki siatkowej mężczyzn wchodzi w życie z  dniem 01.09.2023 roku.
6. Regulamin udostępniony jest uczestnikom imprezy – publikacja na stronie internetowej
klubu www.jastrzebskiwegiel.pl .
7. Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie na
głównych drzwiach wejściowych Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR.

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin