REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 2019; z późn. zm.),

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1995; z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1347; z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r., poz. 861; z późn. zm.)

Rozdział I
Zakres obowiązywania
1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów piłki siatkowej organizowanych przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel w sezonie 2021/2022 , na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej usytuowanej w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 6.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału
i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej;
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.
3. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową — (tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia).
3. Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nieposiadającej karnetu, biletu jednorazowego, imiennego zaproszenia w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu.
4. Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości
z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej
1. Uczestnik imprezy masowej jest obowiązany:
a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na obiekt oraz dokument tożsamości;
b. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy masowej, zgodnie
z posiadaną kartą wstępu, karnetem lub zaproszeniem;
c. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
d. stosować się do zarządzeń i poleceń Kierownika ds. Bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów— do wykonywania ich poleceń;

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej
1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
a. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
c. znajdującej się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
e. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.
2. Podczas imprezy masowej — zabrania się:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d. rzucania przedmiotami;
e. spożywania alkoholu,
f. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu oraz używania e-papierosów na terenie hali widowiskowo – sportowej;
h. używania środków pirotechnicznych itp.
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi (toalety), zaśmiecania terenu hali widowiskowo-sportowej oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
k. używania środków psychotropowych lub odurzających
2. Obowiązuje zakaz opuszczania imprezy masowej podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia imprezy masowej podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie nabyć bilet wstępu i poddać się podstawowym rygorem kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren imprezy.
3. Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu przy wyjściu A1.
4. Zabrania się wnoszenia na obiekt:
a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul
świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. alkoholu,
d. zwierząt, za wyjątkiem psów — przewodników;
e. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g. butelek lub puszek wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych
(powyżej 0,75 l oryginalnie zamknięte );
h. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez Internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
j. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie
wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
5. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: płyty boiska, budowli, pomieszczeń i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej
1.Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a. przebywać na terenie Hali w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie masowej (mecz ) wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych
i sanitarnych oraz udogodnieniach i wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub odpowiednie służby;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
b. składania skarg i wniosków;

Rozdział VI
Zasady korzystania z Hali w czasie epidemii koronawirusa
1. Wstęp na Halę odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na terenie Hali podczas imprezy masowej organizowanych przez Organizatora, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora. W tym zakresie przebywanie na Hali odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie przepisy państwowe  dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19,
a także inne, mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na Halę uczestnik imprezy masowej potwierdza.
3. Zgodnie z zaleceniami limit uczestników imprezy masowej wynosi 3000 osób (dochowując warunek ustawy o imprezach masowych). Organizator prowadzi weryfikację liczby uczestników osób zaszczepionych (okazanie certyfikatu szczepienia), z czego w limicie tym dopuszcza się 30% osób niezaszczepionych. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany okazać bilet wraz certyfikatem szczepienia przy wejściu głównym. Bilet osoby zaszczepionej posiada znak w postaci “+”co jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu szczepienia i zapoznaniem się
z Regulaminem Imprez Masowych Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. Osoby posiadające bilet bez znaku “+” uważa się za osoby niezaszczepione, które wlicza się w limit 30 %.
4. Osoby kupujące bilet i świadomie zaznaczające w systemie potwierdzenie posiadania certyfikatu powinny posiadać również ten certyfikat wraz z biletem I okazać go ochronie. Jeżeli osoba ta nie przedstawi ochronie certyfikatu szczepienia, osoba ta nie zostanie wpuszczona na Halę i w takim przypadku Organizator nie zwróci jej kosztu za bilet!!!
5. Wszyscy Uczestnicy są obowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając Halę.
6. Wszystkie osoby korzystające z Hali zobowiązane są przed wejściem na Halę i po wyjściu z niej oraz podczas poruszania się po obiekcie Hali do zakrywania nosa i ust. Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości obowiązek posiadania maseczki. Organizator nie udostępnia dla potrzeb Uczestników maseczek oraz innych środków ochrony osobistej. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.
9. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego( plecaki ,torby, walizki ,duże damskie torebki ,na halę, a także udostępnianie depozytów.
10. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach,
w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.
11. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania na obiekcie dystansu 1,5 metra, a także zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
12. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych i pisuarów w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną / wejściem do toalety kabinowej.
13. Uczestnicy po zakończeniu imprezy masowej , są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Hali w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
14. Uczestnicy nie przestrzegający zasad określonych w regulaminie Hali, aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Hali. W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad i nakazów, o których mowa w niniejszym Regulaminie – pracownik Ochrony jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie Hali, w tym szczególnie o obowiązkowe zakrywanie ust i nosa , zachowanie dystansu. Wasze zaangażowanie i respektowanie zasad pozwoli nam na organizację kolejnych meczów z udziałem publiczności.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA HALI, TO:
Zajmuj miejsca przeznaczone do siedzenia!
Zachowaj dystans!
Wstęp na Halę w maseczce!
Poza miejscem siedzącym załóż maseczkę!
Ogranicz przemieszczanie po terenie Hali!
Nie gromadź się!
Wejście na Halę bez bagażu podręcznego!
Dezynfekuj ręce!

Rozdział VII
Przepisy końcowe
1.Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca
z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy;
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
c. unieważnienia karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Regulamin imprezy masowej — meczów piłki siatkowej mężczyzn wchodzi w życie
z dniem 01.03.2022 roku.
6. Regulamin udostępniony jest uczestnikom imprezy – publikacja na stronie internetowej
klubu www.jastrzebskiwegiel.pl .
7. Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie na głównych drzwiach wejściowych Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR.

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin