REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( z późniejszymi zmianami ),
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997roku o ochronie osób i mienia ( z późniejszymi zmianami ),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów,
jakie powinni spełniać Kierownik do spraw Bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozdział I
Zakres obowiązywania
1. Regulamin dotyczy wszystkich meczów piłki siatkowej organizowanych przez Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel w sezonie 2020/2021 , na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej usytuowanej w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 6.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:
3. sposób organizacji imprezy masowej;
4. obowiązki uczestników imprezy masowej;
5. warunki uczestnictwa;
6. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
7. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.
8. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilet zakupiony elektronicznie.
3. Dopuszcza się udział w imprezie masowej osoby nieposiadającej karnet, biletu jednorazowego, imiennego zaproszenia w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu.
4. Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 2 uprawnione są osoby znajdujące się na listach wymienionych w ust. 3 oraz osoby posiadające dokument tożsamości z nadanym numerem PESEL, a w przypadku cudzoziemców dokument tożsamości.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej
1. Uczestnik imprezy masowej jest obowiązany:
a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na obiekt oraz dokument tożsamości;
b. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy masowej, zgodnie z posiadaną kartą wstępu, karnetem lub zaproszeniem;
c. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
d. stosować się do zarządzeń i poleceń Kierownika ds. Bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów — do wykonywania ich poleceń;

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
a. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
c. znajdującej się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
e. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.
2. Podczas imprezy masowej — zabrania się:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d. rzucania przedmiotami;
e. spożywania alkoholu.
f. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu oraz używania e-papierosów na terenie hali widowiskowo – sportowej;
h. używania środków pirotechnicznych itp.
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi (toalety), zaśmiecania terenu hali widowiskowo-sportowej oraz niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
k. Używania środków psychotropowych lub odurzających
4. Obowiązuje zakaz opuszczania imprezy masowej podczas jej trwania z wyjątkiem przypadków szczególnych (wyjątkowych). Dopuszcza się opuszczenia imprezy masowej podczas jej trwania bez uzasadnionej przyczyny, na własne żądanie, jednak przy ponownym wejściu należy powtórnie nabyć bilet wstępu i poddać się podstawowym rygorem kontrolnym, obowiązującym jak przy wejściu na teren imprezy.
5. Palarnia dla uczestników imprezy znajduje się w wyodrębnionym miejscu przy wyjściu Al.
Teren wyznaczony wynosi 70m2 ,liczba osób znajdujących się w/w miejscu jest 30 osób
6. Zabrania się wnoszenia na obiekt i posiadania na meczu:
a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. posiadania jak również spożywania alkoholu,
d. zwierząt, za wyjątkiem psów — przewodników;
e. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g. butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych ( do
0,5 L oryginalnie zamknięte );
h. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez Internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
j. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie
wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
7. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: płyty boiska, budowli, pomieszczeń i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej
1.Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a. przebywać na terenie Hali w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie masowej ( mecz ) wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach i wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub odpowiednie służby;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
k. składania skarg i wniosków;

Rozdział VI
Zasady korzystania z Hali w czasie epidemii koronawirusa
1. Wstęp na Halę odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na terenie Hali podczas imprezy masowej organizowanych przez Organizatora, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora. W tym zakresie przebywanie na Hali odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie przepisy państwowe  dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na Halę uczestnik imprezy masowej potwierdza.
3. Zgodnie z zaleceniami limit uczestników imprezy masowej wynosi 50% możliwości obsadzenia Hali. Uczestnicy zobowiązania są do zajmowania wyznaczonych krzesełek do siedzenia w poszczególnych sektorach Hali. Organizator prowadzi weryfikację liczby uczestników korzystających z Hali za pomocą skanera A-BILET .
4. Wszyscy Uczestnicy są obowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając Halę.
5. Wszystkie osoby korzystające z Hali zobowiązane są przed wejściem na Halę i po wyjściu z niej oraz podczas poruszania się po obiekcie Hali do zakrywania UST I NOSA . Organizator nie udostępnia dla potrzeb Uczestników środków ochrony osobistej. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.
7. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na halę, a także udostępnianie depozytów.
8. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.
9. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania na obiekcie dystansu 1,5 metra, a także zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
10. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych i pisuarów w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną / wejściem do toalety kabinowej.
11. Dla uczestników imprezy będzie wyodrębniona palarnia przy wyjściu ewakuacyjnym A1.
Teren wyznaczony wynosi 70m2 ,liczba osób znajdujących się w/w miejscu jest 30 osób
12. Uczestnicy po zakończeniu imprezy masowej , są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Hali w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
13. Uczestnicy nie przestrzegający zasad określonych w regulaminie Hali, aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Hali. W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad i nakazów, o których mowa
w niniejszym Regulaminie – pracownik Ochrony jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszelkich obostrzeń sanitarnych na terenie Hali, w tym szczególnie o obowiązkowym zakrywania ust i nosa zachowanie 1,5 metra dystansu. Wasze zaangażowanie i respektowanie zasad pozwoli nam na organizację kolejnych meczów z udziałem publiczności.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA HALI, TO:
– Zajmuj miejsca przeznaczone do siedzenia!
– Zachowaj dystans!
– Wstęp na Halę z zakrytą częścią ust i nosa
– Poza miejscem siedzącym zakryj usta i nos
– Ogranicz przemieszczanie po terenie Hali!
– Nie gromadź się!
– Wejście na Halę bez bagażu podręcznego!
– Dezynfekuj ręce!

Rozdział VII
Przepisy końcowe
1.Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy;
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
c. unieważnienia karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na mecz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. . Regulamin imprezy masowej — meczów piłki siatkowej mężczyzn wchodzi w życie z dniem 03.09.2020 roku.
6. Regulamin udostępniony jest uczestnikom imprezy – publikacja na stronie internetowej
klubu www.jastrzebskiwegiel.pl .
7. Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie na
głównych drzwiach wejściowych Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR

Prezes Zarządu Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A.
Adam Gorol

KONTAKT

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
ul. Reja 10 44-335 Jastrzębie Zdrój
Sekretariat: administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro KS Jastrzębski Węgiel S.A.
Hala Widowiskowo-Sportowa

Al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: 32 476 48 95

Strony www Katowice © JASTRZĘBSKI WĘGIEL 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin